Tevékenység megnevezése

Mozgásterápia foglalkozás lebonyolítása a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek részére

Tevékenység időtartama, helyszíne

2018.06.26. - 2019.01.26.

3535 Miskolc, Fülep József utca 11.

A tevékenység neve, címe:

Táncelőkészítő gimnasztika és esztétikus testképzés heti szakkör formájában

A tevékenység céljának, a fejleszteni kívánt készségek leírása:

Olyan alapkövetelményi mozgásanyag, amely magába foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika felépíthető.

A célcsoport leírása (létszám, általános jellemzők - életkor, érdeklődés stb.):

10-14 éves korú gyerekek Kb. 12-16 fő

Mozgás, tánc iránt érdeklődök

A tervezett alkalmak száma, a tevékenység időtartama:

20 alkalom, alkalmanként 2 tanórai foglalkozás

A tevékenység munkaerőigénye (megvalósítók létszáma, részvételük időtartama, képesítésük):

1 táncpedagógus, testnevelés végzettségű pedagógus

A tevékenység módszertatának leírása:

A foglalkozások felépítése:

 1. bemelegítés
 2. tartásjavítás, ritmusérzék - fejlesztés
 3. új tánclépés, gyakorlás, egyszerű etűdök, kombinációk és koreográfiák
 4. levezetés: zenehallgatás, játék

Tanári szemléltetés verbálisan - a pedagógus elmondja a gyakorlatot szavakkal és hangokkal, számolással segíti ennek pontos végrehajtását Tanári szemléltetés - nonverbális - a pedagógus bemutatja a gyakorlatot Gyakorlás

Magyarázat

Ellenőrzés – értékelés

A tevékenység kimenete (a teljesítés követelményeinek leírása):

 • Mozgáskultúra- és testtartás fejlesztése (motoros képességek fejlesztése)
 • A gyermek legyen képes csoportos munkában való aktív, kreatív felszabadult közreműködésre.
 • A tér, ritmika, dinamika tudatos használata.
 • Testtudat - fejlesztés
 • Érzelmi, értelmi, mozgás, beszéd, szocializációs képességek fejlesztése
 • A közösség rendezvényein, ünnepségeken, programokon való fellépés, bemutatkozás (sikerélmény, önbizalom növelése)
 • Mai kortárs művészeti ágak megismertetése
 • A korosztály életkori sajátosságai miatt különösen fontos a gyermekek motivációja, figyelmének fenntartása.
 • Testkultúrára vonatkozó készségek és képességek fejlesztése.
 • Általános és speciális mozgáskultúra megismerése.
 • A pszicho motoros készségek és képességek tervszerű fejlesztése, a mozgásműveltség és egyben az életmód - szemlélet átalakítsa.
 • A tánc tanulás pozitív hatással bír az egyéb tantárgyak és készségek nagyobb hatásfokkal történő elsajátítására.
 • fejlődésbeli eltérések, viselkedési, beilleszkedési nehézségek, mozgásügyetlenség, figyelemzavar, beszédhibák kezelésének elősegítése

A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása:

 • Sikerélmény a foglalkozások során
 • Ismerje meg a közösség munkáját,
 • eredményeit
 • Felszabadult mozgásélmény átélése
 • Célok együttes (gyermek-pedagógus) megvalósítása
 • Az zene és a mozgás megszerettetése
 • A gyermekben igény kialakítása a harmonikus mozgásra, zenei ízlésének kialakítása

A megtartott foglalkozások értékelése és tematikai bemutatása:

A tevékenység során a 20 alkalommal 40 órányi foglalkozást tartottam meg nagyságrendileg fél éves intervallumban. A foglalkozások alkalmával a résztvevők a csoportok létszámához mérten elvárt számban jelentek meg. A kezdeti alkalmak során a foglalkozások tematikája mellett az elemi mozgások és részképességek vizsgálatával próbáltam képet alkotni a résztvevőknél fejlesztendő területekről. A fejlesztendő gyermekekre szabott saját fejlesztésű közel 30 szempont alapján összeállított vizsgálat során képet kaptam arról, hogy milyen fejlesztendő területek vannak a résztvevők esetében.

A felmérés során megismert probléma esetén, mint például: fejlődésbeli eltérések esetén, viselkedési, beilleszkedési nehézségek kapcsán, mozgásügyetlenség, figyelemzavar, beszédhibák esetében jól tudtam alkalmazni a mozgásterápiás feladat és mozgássoraimat. Ha olyan problémát véltem felfedezni, ami komolyabb beavatkozást igényelt, akkor megvizsgáltam annak a lehetőségét, hogy van-e módszertani lehetősége a BTM, SNI, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ADHD, vagy ezek gyanúja esetén olyan terápiás módszer alkalmazásának, amit a csoport esetében sikeresen lehet végrehajtani anélkül, hogy az olyan résztvevők igényei ne csorbuljanak, akik ezen jellegű problémákkal nem küszködnek. A csoportkohézió fenntartása érdekében olyan mozgásformákat hajtottunk végre az előre kidolgozott tematika alapján, amik általánosan segítségére lehetnek mindazon résztvevőknek, akik a foglalkozásokat látogatták és szeretnének komplex mozgásterápiában részt venni. A mozgásterápiás foglalkozások során teret biztosítottam azon problémák felvillantására is, amelyek elsősorban a tanulás és az oktatás nehézségein segíthetnek. A foglalkozások alkalmával a hiperaktív és figyelemzavaros résztvevők teret kaptak, hogy kifejezzék aktív impulzusaikat és megtanulják kontrollálni őket. A szocializációs zavarokkal rendelkező résztvevők a mozgásterápiás csoporttámogató közegében visszajelzéseket kaptak az oktatótól és társaiktól, és új (verbális és nonverbális) kommunikációs stratégiákat próbálhatnak ki. Az oktatás során a felszabadult hangulat miatt a testképzavarral, fizikai rendellenességekkel küzdő résztvevők a testtudati munkának köszönhetően egészségesebb viszonyt alakíthattak ki a testükkel, amely a kontroll alatt tartott foglalkozások alkalmával nagy segítséget nyújtott számukra a problémáik kezelésében.

A foglalkozások időrendisége mellett folyamatosan kontroll alatt tartottam a résztvevő csoportot abban a vonatkozásban, hogy kinél mennyire érzékelhető változás a megtartott korábbi foglalkozások hatására, illetve merre történt elmozdulás a kapott információ és fejlesztés következtében. A megtartott foglalkozásoknál azt is megvizsgáltam kontroll során, hogyan sikerült kivitelezni az addigi mozgássort, és megtanítottam a következő feladatokat. Az idegrendszer helyes működésének alapját, a helyes mozgásfejlődést és az idegi szinapszisok megfelelő működését folyamatosan kontroll alatt tartottam, így sikerült a csoport belső fejlődését folyamatosan figyelemmel követni, ahol alkalomról alkalomra kiderült, hogy a rövid torna során hogyan működnek az eddig újraépített érintett idegi kapcsolatok, igy közelítve azt a célt, amit a foglalkozások elején saját magam számára kitűztem, hogy a foglalkozások érintett résztvevői behozzák az idegrendszer olyan fokú lemaradását, amit az eddigi elégtelen mozgásfejlődés hatására sikerült felhalmozniuk. A foglalkozások során a résztvevők igényeinek megfelelően igyekeztem elég kreatív teret biztosítani a mozgásfejlődés elégséges megvalósulására, amely lehetőséget adott számukra, hogy a mozgás szimbolikus részét is átérezzék, problémafókuszú feladatokat hajtsanak végre.

Az. előzetes felmérés alapján betanítottam számukra az aktuális feladatsort, amit foglalkozásról foglalkozásra bővítettem, így alakítva ki azt a folyamatosan kumulálódó mozgásanyagot, ami a résztvevők fejlődését elősegíti. A folyamatosan bővülő mozgásanyag mellett új gyakorlatokat is tanítottam számukra, amik pedig a fejlődésük folyamatos kontroll alatt tartását szolgálták. A foglalkozások során megnéztem, hogyan kivitelezi a gyermek az előző feladatsort, és amennyiben elégségesnek tartottam azt a mozgásfejlődést, amit az adott résztvevő/csoport elért, akkor újabb szintre léptünk, betanítottam az új feladatsort, megbeszéltük az esetleges kérdéseket. A megbeszélések  során rávilágítottam arra, hogy a fejlődéshez a mozgássorok mindennapos gyakorlása is szükséges, mert ezzel erősítjük meg kellőképpen az idegi összeköttetéseket.

A megcélzott 40 órás foglalkozássor elegendő volt a csoport megismerésére, a rájuk szabott terápiás mozgásanyag kifejlesztésére, valamint az előre tervezett folyamat beindítására.

Javaslatom, hogy az intézmény tervezzen további foglalkozásokat, mert a csoportos és egyéni mozgásterápiában minimum egy-másfél éves fejlesztési időtartamban célszerű gondolkodni.

Bárány-Bárdos Adrienn